גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

הפרת חוזה

הפרת חוזה

הפרת חוזה היא תרחיש שבּו חוזה לסוגיו השונים עולה על שֹׂרְטוֹן והכתוב בו אינו מקוים, בין במעשה בין במחדל של אחד הצדדים. כלומר, כאשר אחד הצדדים לחוזה ביצע מעשה העולה כדי הפרת החוזה או כאשר נמנע מעשיית מעשה מסוים אשר נדרש במסגרת החוזה, קרי, לא ביצע את המוטל עליו כפי שסוכם בחוזה. החיקוק העיקרי אשר מסדיר את האפשרויות השונות בעת הפרת חוזה, ואת הסעדים המוצעים הוא: חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: החוק).

דוגמאות להפרת חוזה

בעולם העסקי, הפרת חוזה עשויה להתרחש בסוגים שונים של חוזים מסחריים. החוזה יכול להיות אישי כמו מכר דירה או חוזה שכירות, לצד חוזה עסקי כמו חוזה שותפות עסקית, הסכמי משקיעים, חוזי ספקים וכד'. אי תשלום או איחור בהעברת תשלום, אי העברת מסמכים, דחייה בשלבי הביצוע של חוזה, כל אלה ועוד מהווים עילות להפרת חוזה.

הגדרת "נפגע" מהפרת חוזה והסעדים בגין הֲפָרָה

החוק מעניק תרופות וסעדים למי שנפגע מהפרת החוזה, ומַקְנֶה בידי הצד הנפגע כלים להתמודד עם ההפרה באופן חוקי. החוק ממקד את הגדרת נפגע כך שתתייחס לנפגע מסוים שאליו מתייחס החוזה, ולא נפגעים שהם צדדים שלישיים, אשר עלולים להיפגע מהפרת החוזה. היינו רק צד לחוזה אשר נפגע באופן ישיר מהפרתו יוכר כזכאי לתבוע לפי החוק, אולם מעגלים רחבים יותר שנפגעו באופן עקיף עקב ההפרה לא יהיו זכאים לתבוע על הפרת חוזה מכוח החוק בגין נזקים שנגרמו להם (אם כי ייתכן ותקום להם עילת תביעה מכח דין אחר).

אפשרויות הפעולה החוקיות המוקנות לנפגע בגין הפרת חוזה

שני הכלים המרכזיים שאותם מקנה החוק בידי הצד שנפגע מהפרת חוזה הם אכיפת חוזה וביטולו. נוסף על הגשת אחת משתי תביעות אלה, ולצידה אפשר לתבוע פיצויים. ניתן גם לתבוע פיצויים בנפרד, כרכיב העומד בפני עצמו, ללא בקשת סעדי אכיפה או ביטול.

סעד האכיפה – צד שנפגע מהפרת חוזה אך עדיין מעוניין בהמשך קיום החוזה יכול לפנות לערכאה המשפטית הרלוונטית ולדרוש אכיפה של החוזה. לפי סיפור המקרה ונסיבות ההפרה בית המשפט יחליט אם להורות על אכיפה, ואם כן באלה תנאים.

במקרים המנויים להלן בית המשפט לא יורה על אכיפת חוזה:

1. אכיפת החוזה תהווה כפייה על הצד המפר לביצוע שירות או עבודה אישית.
2. אכיפת החוזה מצריכה פיקוח בית משפט או הוצאה לפועל באופן בלתי מידתי.
3. החוזה אינו בר ביצוע עוד.

סעד הביטול – לבית המשפט סמכות להורות על ביטול חוזה בנסיבות הדורשות זאת. ואף צד לחוזה רשאי בתנאים מסויימים להודיע באופן עצמאי על ביטול החוזה כאשר מדובר בחוזה אשר הופר באופן יסודי. הגדרת הפרה יסודית נקבעת לפי מבחן האדם הסביר, כאשר הגדרת ההפרה הינה הפרה שאילו יכול היה הנפגע לדעת עליה מראש, לא היה מתקשר בחוזה מלכתחילה. דרך נוספת היא לקבוע מראש בגוף החוזה כי סעיף או סעיפים מסויימים מהווים סעיפים מהותיים אשר הפרתם ע"י צד לחוזה תהווה הפרה יסודית של החוזה. כאשר אין מדובר בהפרה יסודית, של ההסכם, הצד הנפגע אינו רשאי להודיע באופן עצמאי על בטלות החוזה, עליו לעתור לביטולו בידי בית המשפט המוסמך לדון בנושא. בית המשפט יכול לפסוק על ביטול חוזה כאשר בשלב שלפני הפנייה לבית המשפט הצד הנפגע פנה לצד המפר וביקש ממנו למלא אחר תנאי החוזה תוך שניתנה לו אורכה מספקת לתיקון ההפרה, וחרף האמור הצד המפר לא קיים את חלקו לפי החוזה, במעשה או במחדל. כאשר ניתן לחלק את ההתחייבויות החוזיות לחלקים, רשאי בית המשפט להורות על בטלות חלקית של סעיף זה או אחר בחוזה.

קבלת פיצויים

כאמור, את הפיצוי אפשר לקבל לצד סעדי אכיפת החוזה וביטולו, כלומר יחד עמם, לחלופין אפשר לתבוע פיצוי בנפרד. ככלל, פיצוי כספי יינתן בגין הנזק שנגרם לצד אשר נפגע מהפרת החוזה. ייתכנו גם מקרים שבהם לא נדרש להוכיח נזק כדי לקבל פיצוי, כגון במקרי כשל תמורה, כאשר הובטח לספֵּק סחורה מסוג מסוים והסחורה לא סופקה. או כאשר הצדדים סיכמו בחוזה עצמו כי הפרה כלשהי תזכה את הצד הנפגע בפיצוי מוסכם ומוערך מראש ללא צורך בהוכחת הנזק.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין מומחה בתחום

עורך דין המתמחה בתחום המסחרי ובדיני חוזים יוכל לסייע לכם משני צידי המתרס: בשלב ראשוני, בבחינת הקדמת תרופה למכה, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי כבר בעת ניסוח החוזה כדי לכלול בחוזה הגנות אופטימליות בפני תרחיש של של הפרת חוזה, לרבות קביעת מנגנון יישוב סכסוכים בין הצדדים ותרופות במקרה של הפרה.

אם לאורך קיום החוזה התרחשה הפרה, חשוב לפנות לעורך דין מנוסה בתחום אשר יכין את התשתית להגשת תביעה, וייצג אתכם בהתנהלות המשפטית מול הערכאה הרלוונטית

החוזה הופר? מרגישים שזכויותיכם קופחו? צרו קשר עם משרדנו ונעמוד לשירותכם.

במשרדנו עורכי דין המומחים לתביעות בגין הפרת חוזה

התקשרו: 054-8302607

כתבות נוספות