גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

הקמת חברה

הקמת חברה

מה המשמעות של חברה בע"מ? מתי רצוי להתאגד כחברה? מתי כשותפות? ומתי כעוסק מורשה? עומדים בפני צומת דרכים עסקי? מתלבטים האם לנהל את עסקכם במתכונת של חברה? מעוניינים לפתוח חברה אך לא מכירים את השלבים הנדרשים במסגרת התהליך? במאמר שלפניכם ריכזנו את עיקרי הדברים שחשוב לדעת.

הגדרת חברה בראי החוק

חברה היא אחד מסוגי התאגידים השכיחים בישראל. מדובר בתאגיד הנחשב בעיני החוק לאישיות משפטית נפרדת, כלומר בשונה מעסק עצמאי או שותפות, חברה היא בעלת יכולת לחוב בחובות בנפרד מבעליה, יכולה לתבוע ולהיתבע וכד'. המשמעות של חברה בעירבון מוגבל (בע"מ), היא ההפרדה המשפטית שנעשית בין החברה לבין בעלי המניות שלה, משמעות הדבר היא שאחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת עד לגובה ההון שהשקיעו בחברה.

ישנם סוגים שונים של חברות, המונח חברה פרטית מגדיר חברה שהמניות בה אינן מוצעות לציבור, (כלומר התאגדות פרטית לצורך עסקים), חברה ציבורית הינה חברה אשר מניותיה מוצעות לציבור (אלו הן החברות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה).. נוסף על כך תיתכן חברת יחיד. זוהי חברה פרטית, אשר מוקמת על-ידי מייסד אחד ולה בעל מניות אחד, הוא הבעלים. בעוד שחברת רבים דומה לשותפות במובנים מסויימים. דברי החוק המנחים בתחום זה הם חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: החוק) ופקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן: הפקודה), אשר חלה על חברה שהוקמה לפני חקיקת החוק. 

למי זה מתאים?

ככלל, לכל אדם בישראל זכות להקים חברה, בהתאם להוראות החוק, בכלל זה תושב חוץ או תושב זר. למעשה כמעט כל אדם או גוף רשאי להקים חברה, החריגים שלהם אסור להקים חברה הם: קטין, פסול דין או מי שהופעל נגדו צו כינוס נכסים. החברה יכולה לפעול בשם כל מטרה חוקית, כלומר מטרה שאינה נוגדת את החוק ו/או את תקנת הציבור, או שאינה בלתי מוסרית.

בחירת שם לחברה בעת הקמתה

ככלל, כל שם שחברה בוחרת בו הוא קביל, למעט שמות האסורים בחוק. אם השמות אשר לא יאושרו על-ידי רשם החברות נמנים מקרים אלה: שם שיש בו משום הטעיה או תרמית; השם שנבחר הוא כשם תאגיד שכבר קיים בישראל או שם דומה מאוד שעלול להטעות (כך גם לגבי סימן מסחר רשום דומה שעשוי להטעות) וכן שם שיש חשש כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור ו/או ברגשות הציבור.

חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת נדרשת להוסיף לשמה את הסיומת בע"מ, ראשי תיבות של בעירבון מוגבל.

 שיקולים בעת קבלת החלטה על פתיחת חברה

מדובר בצעד עסקי משמעותי, אשר מקדימה לו מחשבה רבה. התאגדות במתכונת חברה בע"מ מציעה יתרונות בהיבטים מסחריים ומשפטיים כאחד. עם היתרונות העיקריים נמנים: ההפרדה בין החברה ובין המייסדים ו/או בעלי המניות – כך למשל העובדה שהחברה נחשבת לאישיות משפטית נפרדת בעיני החוק; חוסמת את נושי החברה מהאפשרות לגבות את חובות החברה מכיסיהם או נכסיהם האישיים של בעלי המניות (למעט במקרים חריגים);
בהיבט המיסוי – התאגדות כחברה מאפשרת תכנוני מס שונים מזה של יחיד.; בהיבט המימוני – אפשרויות גמישות של גיוס הון באמצעות מכירת אגרות חוב או הקצאת מניות למשקיעים. היבט נוסף הוא חייה הנצחיים של החברה, בניגוד לשותפות אשר מתפרקת עם פטירתו של אחד השותפים, החברה ממשיכה להתקיים כל עוד לא פורקה.

הליך רישום חברה

הקמת חברה בישראל מחייבת רישום אצל רשם החברות. מדובר בהליך שיש להקפיד בו על הגשת בקשה מסודרת ומדוקדקת תוך ציון מלוא הפרטים הנדרשים במלואם ובאופן תקין, שכן כל משגה גורר אחריו עיכוב באישור החברה ורישומה. בין היתר, יש להגיש לרשם החברות את המסמכים האלה: בקשה לרישום חברה הכוללת פרטים המנויים בחוק בצירוף תצהיר מטעם בעלי המניות, מאומת על-ידי עורך דין; תצהיר נוסף של בעלי המניות, מאומת על-ידי עורך דין בו הם מצהירים על כשירותם להקים חברה ולהחזיק בהון מניות; אישור בגין תשלום אגרת רישום חברה; הצהרה מטעם הדירקטורים הראשונים על כשירותם לכהן כדירקטורים של החברה, מאומתת על-ידי עורך דין. כמו כן יש לצרף את תקנון החברה, לקבוע את ההון הרשום וההון המונפק של החברה, סוגי המניות שהוקצו לבעלי המניות, כמותן וערכן. בתקנון יצוינו שם החברה ומטרותיה, ובמסגרתו מוסדרת מערכת חובות וזכויות של בעלי המניות וחלוקת האחריות ביניהם. כמו כן רשאים לקבוע בתקנון נושאים מסוימים שהחברה החליטה להסדיר במסגרתו, למשל דרכי ניהול. התקנון ייחתם על-ידי בעלי המניות הראשונים של החברה. נוסף על כך, בעת הגשת המסמכים לרשם החברות יש לצרף טופס הגשת מסמכים לרישום חברה, ובו להציע מספר שמות חלופיים לחברה, למקרה שאחד או יותר מהשמות המוצעים לא יאושר.

עם קבלת המסמכים הנדרשים רשם החברות תיבחן התקיימות דרישות החוק לצורך רישום העסק כחברה בישראל. במועד רישום חברה יש לשלם אגרת רישום אשר תעריפיה משתנים מעת לעת. במעמד הרישום ניתנת לחברה תעודת התאגדות, שבה מצוין מספר הרישום של החברה (ח.פ.) וכן תאריך ההתאגדות.

בהיבט פרק הזמן מהגשת המסמכים ועד רישום החברה, הדבר משתנה לפרקים. רשם החברות מפרסם מדי פעם זמני הרישום המעודכנים. נוסף על כך, עורכי דין רשאים לבצע רישום מקוון של חברה באינטרנט, הליך אשר חוסך כסף וזמן.

תקנון החברה – אחד מתנאי הרישום של חברה הוא הצגת תקנון החברה בפני הרשם וקבלת אישורו. התקנון מסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבעלי המניות ובין בעלי המניות לבין עצמם, והוא נכנס לתוקף ביום ההתאגדות. בתקנון יש פרטים שחובה לציין ופרטים שהם רשות. על כך ועוד קראו במאמר תקנון חברה.

 חשיבות קבלת ייעוץ משפטי בעת הקמת חברה

הקמת חברה היא החלטה מהותית בעלת השלכות עסקיות ארוכות טווח. יֶשְׁנָהּ חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום החברות טרם הקמת חברה לגבי כדאיות המהלך מבחינה משפטית וכלכלית ומהו המבנה העסקי המיטבי עבור החברה. עורך הדין יעניק ליווי משפטי בהליך הקמת החברה לרבות הגשת מסמכים וטפסים נדרשים, ניסוח תקנון החברה, הכנת תצהירים ופרוטוקולים מטעם נושאי משרה בחברה, הגשת המסמכים הנדרשים לרשם החברות ועוד.

משרד עורך דין אבירם גולדשטיין יעניק לכם ייעוץ משפטי אמין ומקצועי בשלבים השונים, וייעץ בצמתים של הכרעות בהמשך חיי החברה.

משרד עורכי הדין גולדשטיין אנופולסקי – ייעוץ משפטי להקמת חברה מא עד ת, ומעבר לכך.

צרו עימנו קשר: 054-8302607