גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

פירוק חברה

פירוק חברה

בהליך המשפטי של פירוק חברה מגיעה לסיום התקיימותה של החברה כאישיות משפטית נפרדת, ומתפרק הקשר החוזי שבין החברה לחבריה, ובין החברים לבין עצמם. פעילותה השוטפת של החברה נפסקת ונכסי החברה מתחלקים בין הנושים השונים לפי סדר הקדימות ביניהם לצורך כיסוי חובותיה הכספיים של החברה.

עילות לפירוק חברה וסוגי פירוק עיקריים

מגוון סיבות עשויות להביא לפירוקה של חברה בהן חדלות פירעון, מחלוקות עקרוניות בין בעלי המניות בחברה שאינן מאפשרות המשך התנהלות של החברה ועוד.

ישנם שלושה סוגי פירוק עיקריים:

פירוק מרצון של החברה – בהסכמת בעלי מניותיה

פירוק על-ידי בית משפט

פירוק בפיקוח בית משפט

סמכות בית המשפט להורות על פירוקה של חברה קבועה בסעיף 257 לפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983. סעיף זה מונה את העילות להגשת בקשה לפירוק חברה, דוגמת אי התחלה בהליך העסקי או הפסקת ההליך; החלטה מיוחדת שקיבלה החברה בעניין הצורך בפירוק; חדלות פירעון וכן סעיף "פירוק מטעמי צדק ויושר", המותיר מרווח גדול לשיקול דעת בית המשפט בקבלת החלטה לגבי הפירוק.

פירוק מרצון

פירוק מרצון מתאפשר בשני תרחישים:
אם החברה אינה חדלת פירעון ויש באפשרותה להחזיר את חובותיה לנושים, החוק מַקְנה בידה אפשרות ליזום הליך של פירוק ולנהלו ללא התערבות מערכת המשפט. תנאי ראשוני להנעת הליך כזה הוא שהאסיפה הכללית של החברה קיבלה החלטה שלפיה ימונה מפרק שלא יהיה נתון לפיקוח בית המשפט. אם חברה היא חדלת פירעון בכל זאת יש באפשרותה לעבור הליך של פירוק מרצון, ובמקרה זה הנושים מפקחים באופן מוגבר על ההליך, והם אשר ממנים את המפרק, ועדת הביקורת ונושאי תפקידים אחרים.

תחת קטגוריית פירוק מרצון אפשר לנהל שני סוגי הליכים:

פירוק רגיל – רלוונטי עבור חברות המסוגלות לפרוע את חובותיהן ואשר יש באפשרותן להסדיר את חובותיהן בתוך שנה ממועד תחילתו של הליך הפירוק; 

פירוק מקוצר – רלוונטי עבור חברות יחיד בלבד, כלומר חברות שבהן בעל המניות הוא דירקטור בחברה ומדובר באדם יחיד. הליך זה מומלץ עבור חברות שלהן נכסים מועטים והתחייבויות מועטות, ולפיכך אפשר לממש את נכסיהן ולחסל את החברה בתוך חצי שנה לכל היותר.

פירוק על-ידי בית משפט

הליך כזה מבוצע רק לאחר שהוּכחה אחת העילות המצוינות בחוק, אז אפשר להגיש את בקשת הפירוק. את הבקשה יכולים להגיש כמה גורמים בהם: החברה עצמה, אחד ממשתתפי החברה, נושה ובהתקיים נסיבות מיוחדות אף הכונס הרשמי, רשם החברות או היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט שלו מוקנית סמכות פירוק חברות הוא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי מקום עסקיה העיקרי של החברה או משרדה הרשום.
לאחר הגשת הבקשה מוקצה פרק זמן להגשת התנגדויות. היה ולא הוגשו התנגדויות או שהוגשו ונדחו, בקשת הפירוק נידונה בפני בית המשפט שהוא בעל הסמכות לקבל את הבקשה או לדחותה. אם הוחלט לקבל את הבקשה ממונה מפרק קבוע אשר בידיו מופקד ניהול נכסי החברה עד לסיום פעילותה העסקית. נוסף על כך נתונה בידי בית המשפט סמכות מינוי מפרק זמני, אשר יכול להתמנות אף לפני הדיון בבקשת הפירוק בנסיבות כמו חשש שנכסי החברה יוברחו. למפרק זמני של חברה ממונה הכונס הרשמי.

תפקידי המפרק

לצורך קבלת החלטה בדבר זהוּת המפרק הכונס הרשמי מכנס אסיפות נושים ומשתתפים, המציעים אנשים לתפקיד של מפרק וממנים חברי ועדת ביקורת אשר מלווה את המפרק הקבוע. נושאי המשרה בחברה נדרשים להגיש לכונס הרשמי דו"ח מפורט על מצבה העסקי של החברה, פירוט חובות ונכסים, ערבויות ומידע נוסף. לאחר מינוי המפרק הקבוע על-ידי בית המשפט מוקנות לו בין השאר הסמכויות האלה:

  • קבלת נכסי החברה לידיו במתכונת של נאמנות ומימושם לצורך חלוקת התמורה המתקבלת בעדם בין הנושים, לפי סדר הקדימויות בין הנושים בפירוק.
  • איתור נכסי החברה לצורך מימושם.
  • דיון בתביעות החוב המוגשות על-ידי הנושים.
  • הגעה להסדרים ופשרות עם הנושים וחלוקת היתרה, אם נותֶרֶת, בין בעלי המניות לפי חלקם היחסי.
  • חקירת נושאי המשרה בחברה או השותפים הראשונים כדי להתחקות אחר הסיבות שהובילו לקריסת החברה

פירוק חברה בפיקוח בית המשפט

לעיתים, במהלך ניהול הליך פירוק חברה מרצון, שבאופן עקרוני אינו מצריך את התערבות בית המשפט, מתעורר הצורך לערֵב את בית המשפט עקב התגלעות חילוקי דעות בין משתתפי החברה. במקרים מעין אלה, שעה שהליך הפירוק מרצון עולה על שׂרטון ואי אפשר להמשיך בו, בית המשפט נדרש להתערב ולהכריע בנושא שבמחלוקת. לעניין הפיקוח חשוב לציין כי לאחר מינוי מפרק קבוע על-ידי בית המשפט הכונס הרשמי הופך ממפרק זמני למפקח על המפרק הקבוע, ובכלל משמש יד ימינו של בית המשפט בפיקוח על המפרקים. כאשר מי מהמפרקים נעדר, הכונס הרשמי ממלא את מקומו.

סיום הליכי הפירוק

לאחר שבית המשפט נוכח כי עסקי החברה פורקו באופן מלא תיתן הערכאה המשפטית צו המורה על חיסולה הסופי של החברה. הצו תקף מיום נתינתו.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

טרם קבלת החלטה על פירוק חברה ולאורך הליכי הפירוק עצמם חשוב להיות מלוּוים בעורך דין מהתחום. עורך דין מומחה ישכיל לייעץ לכם לגבי הצעדים הנדרשים כדי להביא את חייה של החברה לסיום באופן יעיל ומהיר, הפוגע באופן מינימלי בצדדים המעורבים ותוך שמירה על זכויות השותפים בחברה ובעלי המניות בה.

עומדים לפני הליך פירוק חברה? למשרדנו הידע והמומחיות בפירוק חברות.

צרו עמנו קשר לקביעת פגישת ייעוץ:  054-8302607