Sample
תביעה לסכום קצוב

מה עושים כאשר לקוח לא משלם עבור קבלת סחורה ואין לך שיק שלו שתוכל לגבות בהוצאה לפועל? במקרים רבים עסקים מספקים ללקוחות קבועים סחורה או שירותים קבועים בהקפה, ואת התשלום הם מקבלים בשלב מאוחר יותר, וזה גם פתח לבעיות. למשל, מגיע לקוח חדש לעסק ומעוניין לרכוש סחורה בהקפה. העסק מחתים אותו על כרטיס לקוח, ולפעמים במקרה שבו הלקוח הוא חברה בע"מ על התחייבות אישית של הלקוח לתשלום חוב באופן אישי. הלקוח מזמין ומקבל סחורה בין אם היא נמסרת אליו או בין אם הוא נוטל אותה בעצמו או ע"י מי מטעמו, ולאחר זמן מה הוא מגיע לרכוש סחורה נוספת ומשלם על הסחורה הקודמת, עד אשר יום אחד הוא נוטל סחורה בכמות גדולה מאוד ולא שב לעסק על מנת לשלם עבורה. במקרה כזה העסק אינו אוחז בשיק שניתן להגישו ישירות להוצאה לפועל, אז מה ניתן לעשות?  האם אתה נדרש להגיש תביעה לבית המשפט ולנהל הליך שלם וארוך על לקבלת פסק דין, ואז לקוות שהנתבע ישלם את פסק הדין או אז להמתין עוד עד זמן נוסף עד שתהיה רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לגבות את פסק הדין? מצד אחד אתה לא אוחז בשיק חוזר שניתן לגבות במהירות, אבל מצד שני יש ביכולתך לפעול במהירות. ראשית אתה צריך לבדוק האם יש לך אסמכתאות בכתב לקיום החוב? האם יש לך אסמכתאות לחוב בחתימת הלקוח? למשל, כרטסת הנהלת חשבונות שבה ניתן לראות את יתרת החוב המדויקת של הלקוח. התחייבות אישית בכתב של בעל חברה בע"מ לכל חובות החברה המוזמנים אצל העסק. אישור הזמנת סחורה בכתב. תעודת משלוח חתומה בחתימת הלקוח או מי מטעמו. למעשה אם אתה אוחז באסמכתאות בכתב שניתן לאמוד מהן מהו גובה החוב הקצוב, ואולי גם אישור על מסירת הסחורה, והחוב הינו עד 75,000 ₪, אתה רשאי להגיש תביעה בסכום קצוב ישירות להוצאה לפועל. במצב זה ניתן לדלג על משוכת בית המשפט ולהגיע ישירות להוצאה לפועל לביצוע הליכים. בעבר הוגשו לבית המשפט תביעות רבות מסוג זה והתגלה כי חלק גדול מהנתבעים אינם מתגוננים בעיקר בשל אי יכולת לכפור בחוב הקצוב ובעל האסמכתאות הברורות וכך מתקבלים פסקי דין נגדם. לכן הוחלט לאפשר הגשות תביעות מסוג זה ישירות להוצאה לפועל ולחסוך עומס מיותר מבתי המשפט. תנאי נוסף הוא שליחת מכתב התראה בדואר רשום המתריע בלקוח לשלם את החוב במסגרת 30 יום או שתוגש נגדו תביעה בסכום קצוב ישירות להוצאה לפועל. לאחר הגשת תביעה הנתבע אינו במעמד של נתבע בבית המשפט אלה מוגדר כחייב בהוצאה לפועל. מיד מונפקת לו אזהרה בת 30 יום להתגוננות ובמידה והוא לא יתגונן כנדרש ובאמצעות תצהיר ואסמכתאות מתאימים יהיה ניתן לפעול נגדו וכנגד רכושו בהליכי הוצאה לפועל שונים. במידה והחייב מתגונן כראוי התיק מועבר לבירור העניין בבית המשפט ותיק ההוצאה לפועל מושהה. 

לא מצליחים לקבל את הכסף שמגיע לכם? התקשרו עכשיו 03-6735811, או השאירו פרטים כאן