Sample

הגבלות בזמן ההליך

הגבלות בזמן ההליך

צו הליכי חדלות פירעון כולל בתוכו מספר הגבלות אישיות וכלכליות המוטלות על החייב ורכושו, והן נחוצות על מנת להבטיח את קיומו התקין של ההליך. למשל הגבלות כלכליות אשר נועדו להבטיח שהחייב יעמוד בתנאי צו החדלות פירעון, המטיל עליו את החובה שלא ליצור חובות חדשים, זאת כאמור מעבר לחובות אשר נוצרו עד ליום מתן צו החדלות פירעון ואשר בגינן ניתן הצו. לכן החל ממתן צו החדלות פירעון החייב מוגדר בבנק כלקוח מוגבל מיוחד, והוא לא יוכל להתנהל באשראי מכל סוג שהוא. החייב יהיה מנוע מלהחזיק ו/או להשתמש בכרטיסי אשראי ובהמחאות. יחד עם זאת משרדינו מנוסה בלאפשר לחייב בתנאים מסויימים לנהל חשבון בנק ביתרת זכות ואף להחזיק בכרטיס חיוב מיידי. במקרים מסויימים ביהמ"ש יכול לאפשר לבנק להנפיק לחייב פנקס שיקים בודד לצורך תשלום דמי השכירות בלבד.   

להתייעצות ופנייה בכל נושא הקשור לעסק שלכם, התקשרו עכשיו 03-300-8778, או השאירו פרטים כאן