גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

הגבלות בזמן ההליך

הפטר

צו הליכי חדלות פירעון כולל בתוכו מספר הגבלות אישיות וכלכליות המוטלות על החייב ורכושו, והן נחוצות על מנת להבטיח את קיומו התקין של ההליך. למשל הגבלות כלכליות אשר נועדו להבטיח שהחייב יעמוד בתנאי צו החדלות פירעון, המטיל עליו את החובה שלא ליצור חובות חדשים, זאת כאמור מעבר לחובות אשר נוצרו עד ליום מתן צו החדלות פירעון ואשר בגינן ניתן הצו. לכן החל ממתן צו החדלות פירעון החייב מוגדר בבנק כלקוח מוגבל מיוחד, והוא לא יוכל להתנהל באשראי מכל סוג שהוא. החייב יהיה מנוע מלהחזיק ו/או להשתמש בכרטיסי אשראי ובהמחאות. יחד עם זאת משרדינו מנוסה בלאפשר לחייב בתנאים מסויימים לנהל חשבון בנק ביתרת זכות ואף להחזיק בכרטיס חיוב מיידי. במקרים מסויימים ביהמ"ש יכול לאפשר לבנק להנפיק לחייב פנקס שיקים בודד לצורך תשלום דמי השכירות בלבד.