גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

הקמת שותפות

הקמת שותפות

יוצאים לדרך עסקית חדשה? שוקלים להתאחד כשותפות? מתלבטים לגבי היתרונות והחסרונות של צורת התאגדות זו? ליקטנו עבורכם את עיקרי הדברים שחשוב לדעת.

שותפות היא אחת מאופני ההתאגדות השכיחים. במסגרתה, שני גורמים, יחידים או חברות, מנהלים יחד עסק במטרה להפיק רווחים. הדין המנחה בתחום בישראל הוא פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975. בשונה מחברה, אשר החוק מכיר בה כאישיות משפטית נפרדת, בשותפות, על אף שהיא יכולה לתבוע ולהיתבע, חלה על כל אחד מהשותפים חבוּת אישית. בחירה בהקמת שותפות משפיעה על ההתנהלות העסקית, וחשוב להכיר את הנושא על בֻּרְיוֹ טרם קבלת החלטה. אם החלטתם להקים שותפות או אם עסקכם כבר פועל במסגרת שותפות, חשוב שתכירו את הוראות הדין והפסיקה אשר חלות על השותפים.

סוגי שותפויות

לפני שיוצאים לדרך כשותפות יש להתייעץ ולבחור בסוג השותפות המתאים לאופי ההתנהלות העסקית: שותפות כללית – במסגרתה כל השותפים מנהלים יחד את השותפות, וחבים בחובותיה ביחד ולחוד. מנגד עומד המודל של שותפות מוגבלת, אשר מורכבת משותף כללי שאחריותו אינה מוגבלת ומשותף שאחריותו מוגבלת, כלומר אחריותו אינה מלאה אלא עד לגובה סכום השקעתו בשותפות. כפועל יוצא אין ביכולתו להתערב בניהול עסקֵי השותפות. נוסף על כך יש להחליט אם השותפות תתאגד בארץ או בחו"ל, וכאן נכנסים לתמונה שיקולי מס שונים.

עריכת הסכם שותפות

כאשר מדובר בהקמת שותפות כללית לא חלה על הצדדים חובה לערוך הסכם שותפות בכתב, ומכללא חלות עליהם הוראות פקודת השותפויות אשר מהן נגזרות חובותיהם וזכויותיהם. בשותפות מוגבלת הדין הוא שונה, וצורת התאגדות זו מחייבת עריכת הסכם בכתב. . במסגרת ההסכם הם יכולים להתייחס למאפייניה הייחודיים של השותפות שלהם ולדרך התנהלותה העסקית כמו גם ליחסים העסקיים ביניהם.

רישום שותפות

בהקמת שותפות שתכליתה עסקית יֶשְׁנה דרישה פורמלית לרישומהּ אצל רשם השותפויות. אך הרישום עצמו אינו מכונן את השותפות. כלומר, גם אם הצדדים לא רשמו את השותפות אצל רשם השותפויות, השותפות תהיה ברת קיימא ותחול על השותפות והשותפים מערכת הדינים המעוגנת ב פקודת השותפויות. בשונה מחברה, אשר תנאי יסוד להקמתה הוא רישום אצל רשם החברות, שותפות כללית נוסדת מעצם החלטת השותפים על הקמתה, המלמדת על הכרתם של השותפים עצמם ביחסי שותפות  שמכוחם נגזרים חובות ותחומי אחריות, כקבוע בפקודה. רישום השותפות הוא ברובד ההצהרתי.

ההתייחסות בפקודה להיבט הקמת שותפות

הפקודה קובעת דרישות סף להקמת שותפות, אשר נוגעות למספר החברים בשותפות, שמותיה האפשריים וכד'. לאחר ההקמה קובעת הפקודה אחריות של השותפים – ככלל, כל שותף חייב יחד עם שאר השותפים בחיובים החלים על השותפות, וכל פעולה של אחד השותפים במסגרת התנהלותו העסקית מחייבת את שאר השותפים. הפקודה גם קובעת זכויות וחובות אשר חלות על השותפים, כמו חובת הגילוי ושיתוף מידע עם חברי השותפות האחרים, זכאות ליהנות מרווחי השותפות לפי גובה ההון העצמי שהשקיע כל שותף בשותפות ועוד. חילוקי דעות בין השותפים מוכרעים בהחלטת רוב למעט נושאים עקרוניים שמצריכים הסכמה פה אחד.

יתרונות וחסרונות בהקמת שותפות

עבור מי שמתלבטים אם להקים שותפות אם לאו, מתכונת התאגדות זו מציעה כמה יתרונות מרכזיים בהם: עלויות נמוכות של הקמה וניהול, בהשוואה לחברה; מיסוי חל רק על חברי השותפות ולא על השותפות עצמה כאישיות משפטית נפרדת; ניהול השותפות הוא פחות מסורבל והליכי קבלת החלטות בה קלים יותר מאשר בחברה. כמו כן, בשותפות כללית מסורה בידו של כל שותף אפשרות לקבל החלטות בנוגע לניהול לעומת חברה שבּה את מרבית ההחלטות מקבלים הדירקטוריון והמנכ"ל. מנגד, ישנם גם חסרונות כמו: אחריות אישית של השותפים לחובותיה של השותפות, אשר חושפת אותם לסיכון גבוה (בשותפות כללית) או הצורך בהסכמת שאר השותפים כדי להעביר את חלקו של אחד השותפים בניהול העסקי. שיקול נוסף שיש להביא בחשבון הוא אורך חייה המוגבל של שותפות, המסיימת את דרכה כאשר אחד השותפים פושט את הרגל או נפטר לעומת חברה שיש לה באופן עקרוני אורך חיים אינסופי.

עצות חשובות לפני הקמת שותפות

טרם קבלת החלטה על התאגדות כשותפות יש לתת את הדעת על שיקולים שונים בהם: אופי העסק;  מערכת היחסים בין השותפים; האילוצים אשר חלים עליהם ועוד. אם התקבלה החלטה על הקמת שותפות מומלץ להקדיש זמן לתכנון חלוקת התפקידים ותחומי האחריות בין השותפים; תכנון התנהלות השותפות בחיי היום-יום ואף להסדיר את פירוקהּ מראש, אם תרחיש זה יתממש.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

נוכח השיקולים שצריך להביא בחשבון טרם קבלת החלטה על הקמת שותפות, לצד מידע מקצועי שיש להיות בקיאים בו בעניין הדינים החלים על שותפות, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מומחה בתחום. עורך דין מתחום השותפויות יוכל לנסח הסכם שותפות לבקשת הצדדים, לסייע ביציאתה של השותפות לדרך ולהתערב במקרה של התגלעות סכסוכים או בעיות עסקיות בהמשך.

משרד עורכי הדין גולדשטיין אנופולסקי  – השותף שלך להקמת שותפות

התקשרו עכשיו: 054-8302607