גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

ייצוג חברות נתבעות

ייצוג חברות נתבעות

בימינו הולכת ומתרחבת התופעה של הגשת תביעות ייצוגיות בעילוֹת שונות. החוק המנחה בתחום זה הוא חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006 (להלן: "החוק"), הקובע את התנאים להגשת תביעה ייצוגית, מפרֵט על ההליך הדיוני ועוד. כדי להגיש תביעה כזו נדרש תובע ייצוגי אחד, שהנזק הקטן יחסית שאירע לו נגרם לאנשים נוספים כתוצאה ממעשה או מחדל של התאגיד הנתבע.

מרביתן של התביעות הייצוגיוֹת המוגשות כיום הוא בתחום הצרכנות, ותאגידים רבים נחשפים לתביעות בעילות של הטעייה, אי התאמה בין מוצר למוצג על האריזה, ואפילו בגין עילות עקיפות כמו פגיעה בפרטיוּת.

תופעה זו, שהפכה לרחבת היקף בשנים האחרונות, מצריכה מעורבוּת משפטית ופנייה לעורך דין המעוּרה בחוק ובפסיקה המתעדכנת בתחום. עורכי הדין במשרדנו בעלי ותק וניסיון בייצוג חברות הנתבעות תוך הפחתת ההסתברוּת שבית המשפט יאשר קבלת התביעה הייצוגית.

כיצד מתמודדים עם תובענה ייצוגית?

בימינו, תאגידים חשופים יותר מבכל עת בעבר להגשת תביעות ייצוגיוֹת נגדם. מערכת המשפט, אשר מודעת להתרחבות התופעה ולאפשרות ניצול ההליך לרעה, מקפידה על הצבת בלמים ומחסומים בהיבט הדרישות שעל התובע לעמוד בהן כדי שיוכל להגיש תביעה ייצוגית. לפי החוק, לאחר הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית והכרה בה כתובענה, עומדים לרשות החברה (הנתבעת) 90 ימים להגשת תגובתה. שני קווי ההגנה המקובלים הם הפרכת עילת התביעה על-ידי הצגת אסמכתאות משפטיות רלוונטיוֹת לצד בחינת התנאים המפורטים בסעיף 8 (א) לחוק, אשר אלמלא התקיימות כולם באופן מִצְרָפִי, התביעה הייצוגית לא תאושר.

8.       (א)  בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:

(1)   התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;

(2)   תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;

(3)   קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה;

(4)   קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.

קריטריונים אלה מהווים משׂוּכה קשה וגבוהה שעל התובע לעבור לפני אישור תביעתו, ותכליתם להוות מנגנוני הגנה מפני ניצול לרעה של כלי התובענה הייצוגית. פרט לתנאים אלה התובע המייצג נדרש להוכיח קיום עילת תביעה אישית ונזק ממשי ובר תביעה. אם כן, ההגנה המשפטית הנדרשת מהנתבע היא כפולה: ראשית עליו לשמוט את הקרקע תחת התקיימותה של עילת תביעה, ובד בבד עליו להוכיח כי התובע אינו עומד בכל הקריטריונים המצוינים לעיל וכך לפסול את תנאי הסף לאישורה של התובענה.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

התגוננות מפני תביעה ייצוגית מצריכה מעורבוּת משפטית בשני מישורים עיקריים:

התנהלות משפטית נכונה בטיפול בתביעה ייצוגית המוגשת נגד החברה הנתבעת, וניהול ההליך במקצועיוּת תוך חתירה לכך שהתביעה לא תוכר כתובענה על-ידי בית המשפט.
התנהלות עסקית מושׂכלת, בליווי ייעוץ משפטי שוטף וצמוד, כדי לצמצם ככל האפשר הגשה של תביעות ייצוגיות נגד החברה בעילה כלשהי, ולנסות למנוע זאת מראש.
הוגשה נגדכם תביעה ייצוגית? אל תצאו לדרך לפני קבלת ייעוץ משפטי

משרדנו בעל ידע והניסיון בתחום ומומחה בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות

התקשרו: 054-8302607