גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

חל"ת עקב הקורונה

חל”ת עקב הקורונה

המעסיק שלך הוציא אותך לחופשה ללא תשלום? את רוצה לדעת מהן הזכויות שלך במהלך חופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה? חופשה ללא תשלום יכולה להיות מוגבלת בזמן ויכולה להמשך ללא הגבלה. במהלך החופשה ללא תשלום העובד לא מקבל שכר מהמעסיק, וההטבות המקובלות במסגרת הסכם העסקה מושהות, למעט במקרים של הסכמה מפורשת המאפשרת זאת. ככלל עם הפסקת העבודה המעסיק מפסיק להפריש את ההפרשות הפנסיוניות של העובד. יחד עם זאת עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום בשל משבר הקורונה יוכל לשמור על זכויותיו הפנסיוניות שצבר במהלך העבודה, והן לא יפגעו בשל היציאה לחופשה ללא תשלום. למשל העובד יכול לשמור על רצף ההפרשות באמצעות הפקדות שיבצע בעצמו. תקופת החופשה ללא תשלום לא מהווה ותק לעניין חישוב דמי ההבראה לעובד, והוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי ההבראה בתקופת החופשה ללא תשלום. אולם במידה והיה על העובד לקבל את דמי ההבראה במועד החופשה ללא תשלום, הוא יהיה זכאי לתשלום זה בעת חזרתו לעבודה, או במסגרת גמר חשבון מול המעסיק במידה והעובד פוטר או התפטר. המעסיק נדרש לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד בגין החודשיים הראשונים המלאים לתקופת החופשה ללא תשלום בשיעור של 348 ₪, והוא יהיה זכאי לנכות סכומים האלה מהתשלומים העתידיים המגיעים לעובד. במידה ותקופת החופשה ללא תשלום נמשכת מעל לחודשיים, על העובד לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי מהחודש השלישי. במקרים מסויימים יתאפשרו פטורים מתשלום הביטוח הלאומי ואף מדמי הבריאות כגון עובדת נשואה ללא הכנסות, כאשר בן זוגה מבוטח בביטוח הלאומי. נכון להיום (01/2021) תקופת תשלום דמי האבטלה והבטחת ההכנסה הניתנים לעובדים בתקופת החופשה ללא תשלום בגין משבר הקורונה מוארכת עד ליום 30/06/2021. לא כל אחד יכול זכאי לתשלום בתקופת החופשה ללא תשלום ויש לכך מספר תנאים. ראשית על העובד להיות תושב ישראל ומתחת לגיל 67 אשר יצא לחופשה ללא תשלום לתקופה של לפחות 14 יום. בשל משבר הקורונה הוחלט במשרד האוצר על מתן הקלות שונות בקבלת דמי האבטלה למשל קיצור תקופה האכשרה מ 12 חודשים עבודה במהלך 18 חודשים ל 6 חודשי עבודה בלבד מתוך 18 חודשים. יתכן שעובדים שלא זכאים לדמי אבטלה יהיו זכאים לקבלת הבטחת הכנסה, ועוד. לכן יש לבחון כל עובד ומקרה לגופו. במידה ותקופת החופשה ללא תשלום מוארכת אין צורך להודיע לביטוח הלאומי או לשירות התעסוקה, ודי בכך שהעובד ידווח על מועד חזרתו לעבודה. עם זאת בהארכת תקופת החופשה ללא תשלום לתקופה לא מוגבלת נחשבת לפיטורים מאחר וחופשה כפוייה על העובד הינה הרעה מוחשית בתנאי העסקה. למעשה על המעסיק המעוניין להאריך את תקופת החופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד את פיצויי הפיטורים וגמר חשבון. לכן עובד המתפטר עקב כך זכאי למלוא הזכויות ורואים אותו כאילו פוטר ע"י המעסיק. על העובד במקרה זה להודיע למעסיק כי הוא מעוניין להתפטר עקב הרעה בתנאי העסקה בעקבות החופשה ללא תשלום אשר נכפה עליו ובכך לאפשר למעסיק לשקול אפשרות להשיבו לעבודה ולפעול לביטול החופשה ללא תשלום. במקרה זה על העובד למסור הודעה מוקדמת על כוונתו להתפטר כאשר המעסיק יכול לבקש מהעובד להגיע לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ובמידה והמעסיק מוותר על עבודתו של העובד הוא נדרש לשלם עבורו תקופה זו את שכרו הרגיל של העובד למעט הפרשות סוציאליות. מאחר ועובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העסקתו נחשב כמפוטר, הוא יכול להיות זכאי לתשלום דמי אבטלה גם ללא תקופת המתה בת 90 יום. זאת בניגוד לכלל שבו עובד שהתפטר יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה רק לאחר תקופה בת 90 לאחר שנרשם בשירות התעסוקה. תקופת החופשה ללא תשלום יכולה להסתיים באחת מהאפשרויות: עם חזרת העובד למקום עבודתו הקודם באותה משרה ותנאים. במשרה אחרת אצל המעסיק או בתנאי העסקה שונים. בפיטורים או התפטרות.