גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

ייצוג תובעים ייצוגיים

ייצוג תובעים ייצוגיים

במדינת ישראל מוגשות מדי שנה בשנה תביעות ייצוגיות רבות בתחומים שונים, מרביתם בתחום הצרכנות.

על מנת לעודד הגשתן של תובענות ייצוגיות, המחוקק הישראלי יצר מנגנון אשר נועד לתגמל ולתמרץ  אדם פרטי אשר יהיה מוכן להגיש תביעה בשמו של ציבור שלם שנפגע. הביטוי לכך מופיע בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: החוק). סעיפים אלה מקנים לבית המשפט אפשרות לתגמל את התובע המייצג ולהעניק שכר טרחה לעורך הדין המלווה את ההליך, ללא קביעת תקרה מבחינת הסכום. מאחר שהיקפן של תובענות ייצוגיות ושוויין גבוהים מאוד, אפשר להגיע לשכר טרחה ולגמוּל גבוהים ביותר.

הגשת תביעה ייצוגית

את התביעה הייצוגית מגיש תובע ייצוגי אחד בשם קבוצה של נפגעים, בגין נזק קטן יחסית שנגרם לכל יחיד בקבוצה. באופן מצטבר נזק זה עשוי להגיע לסכומים גבוהים מאוד, כך שבמרבית המקרים מדובר בסכום של מיליוני שקלים. המחוקק רואה בעין אוהדת את הגשתן של תביעות ייצוגיות, כל עוד אין מדובר בניצול לרעה של ההליך ובהגשת תביעות סרק או תביעות קנטרניות. הרציונאל שעומד בבסיס הגשת התביעה הייצוגית כמו גם של החוק בנושא, הוא שמנגנון זה מאפשר לתקן עוול שנגרם לציבור רחב של נפגעים אשר הנזק שנגרם לכל אחד מהם הוא קטן מכדי להגיש תביעה פרטנית, אך יחד מצטרף לעוולה משמעותית שיש להפסיקה ולפצות את הנפגעים ממנה.  

מטרת החוק שחוקק בתחום היא לקבוע כללים אחידים בהיבטי הגשת תביעות ייצוגיות וניהולן, ולקדם תכליות של מתן גישה לערכאות, הרתעה, אכיפה, פיצוי ועוד.

בתוספת השנייה לחוק מנויה רשימה ארוכה של עילות המצמיחות קרקע להגשת תביעה ייצוגית. עם העילות נמנים: גביית יתר של מיסים ועמלות על-ידי גוף ציבורי או רשות; הסדר כובל הנוגד את חוק ההגבלים העסקיים; קיום מפגע סביבתי; עילות של הפליה בעבודה; הפרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד; הפרת הוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; עילות צרכניות כמו פרסום מטעה, אי התאמה בין המוצר לבין המצויר על האריזה ועוד.

ייצוג  משפטי בתחום תובענות ייצוגיות

בתחום זה חשוב ונדרש ליווי עורך דין לאורך השלבים השונים בהליך:

טרם הגשת תביעה ייצוגית – מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין בקי ומומחה בתחום תובענות ייצוגיות. זאת במטרה שיבדוק את עילת התביעה ויבחן את סיכוייה ומידת התאמתה להיות מוגשת כתביעה ייצוגית לפי הוראות החוק. הגשת תביעה ייצוגית מצריכה מומחיוּת רבה בתחום. ולצורך אישור ניהול התביעה כתובענה על-ידי עורך הדין שהגיש אותה, על בית המשפט להיווכח כי עורך הדין הוא בעל הניסיון והמומחיוּת הנדרשים לייצוג בתחום זה. הלכה למעשה אי אפשר להגיש תביעה ייצוגית ללא ייצוג על-ידי עורך דין. בא כוח התובע מייצג את כלל הקבוצה בהליך, והתובע אינו יכול לעשות זאת לבדו. צעד חשוב נוסף שבו ינקוט עורך דין בתחום הוא בדיקה אם ההליך לא הוגש כבר על-ידי תובע ייצוגי אחר – זהו תנאי סף להגשת הבקשה, ולצורך כך יש לבדוק בפנקס תביעות ייצוגיות המפרסם את כל התביעות הייצוגיות שהוגשו. הפנקס פתוח לעיון עורכי הדין והציבור הרחב. נוסף על כך עורך הדין יבחן אם הוגש כבר הליך אחר נגד נתבע אחר, אשר כולל רקע דומה ומעלה סוגיות עובדתיות או משפטיות בעלות דמיון לתביעה הנוכחית. במקרים אלה בית המשפט יכול להחליט על איחוד הליכים ודיון בהם במשותף.

בעת אומדן סיכויי קבלתה של תביעה ייצוגית ואישורה כתובענה, יהיה זה בלתי מקצועי להתחייב מראש על סיכויי הצלחת ההליך. אולם מכוח הניסיון והמוניטין בתחום, וככל שעילת התביעה מבוססת על שיקולים ונימוקים רבים יותר, כך גוברים סיכוייה להתקבל. עורך דין מקצועי ומיומן ייקח על עצמו ייצוג של תביעה ייצוגית רק אם לאחר בחינת כלל החומר הראייתי וחומר הטענות הוא מאמין כי לתביעה יש בסיס טוב, וסיכוייה להתקבל על-ידי בית המשפט הם גבוהים.

באשר לשכר הטרחה של עורך הדין המייצג את התובעים בתובענה ייצוגית וכן בבקשה לאישורה, ראוי לציין כי התובע אינו נדרש לתשלום שכר טרחה, בית המשפט יקבע את גובה שכר הטרחה בתום ההליך, ושה ישולם לעורך הדין ע"י החברה הנתבעת.

מה מקבל התובע בתובענה ייצוגית?

בשונה מתביעות שכיחות בהם זכאי התובע לפיצוי עבור הנזק שנגרם לו, התובע בהליך הייצוגי זכאי לגמול מיוחד אשר נועד לתמרץ ולעודד הגשתן של תובענות ייצוגיות. בפרקטיקה הגמול הנ"ל גבוהה בהרבה מהנזק הפרטני אשר נגרם לתובע המייצג.

לפי סעיף 22 לחוק התובע הייצוגי זכאי לקבלת גמול מיוחד על כך שיזם והוביל את התהליך וגרם לתיקון העוולה, זאת נוסף על הפיצוי שייפסק לכל הקבוצה והתובע בכללה. הסעיף מפרט את השיקולים השונים שבהם בית המשפט יתחשב בקביעת גובה הגמול בהם: מידת הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה; התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה ומידת חשיבותה הציבורית של התובענה.

במקרים מיוחדים בית המשפט רשאי להחליט על מתן גמול למבקש או לתובע המייצג גם אם התביעה הייצוגית לא אושרה או שלא ניתנה בה הכרעה לטובת הקבוצה, על בסיס השיקולים המצוינים לעיל.

יוזמים מהלך של תביעה ייצוגית? אתם זקוקים לליווי המשפטי המקצועי ביותר!

משרדנו, בעל ותק והצלחות בייצוג תובעים ייצוגיים,
מִקְסוּם סיכויי קבלת התביעה וזכייה בה

לתיאום פגישה התקשרו: 054-8302607