גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

כיצד להגיב לתביעת לשון הרע

כיצד להגיב לתביעת לשון הרע

פרסמת אמירה הנראית לגיטימית? הבעת דעתך בעניין מסויים? הפרסום שלך הוא אמת לאמיתה ויש בו עניין ציבורי? הפרסום בסך הכל היה הבעת ביקורת?

ואז זה מגיע, בוקר אחד אתה מופתע לגלות שתובעים ממך פיצויים בסכומים של עשרות או מאות אלפי שקלים, והכל בטענה כי מדובר בפרסום לשון הרע?

כשזה בא במפתיע זה נראה כאילו השמיים נפלו, אבל לא הכל שחור, ישנם מצבים בהם הפרסום חוסה תחת הגנה מן ההגנות המנויות בחוק ומאפשר להימנע מתשלום פיצוי לתובע, אף אם מדובר בלשון הרע.

במקרים מסויימים, גם כאשר מפורסם דבר העונה להגדרת לשון הרע על פי החוק, ייחשב הפרסום לפרסום מותר, אשר לא יזכה את הנפגע בסעד כלשהו, אפילו אם אכן מדובר בפרסום של לשון הרע.
הדבר נכון באותם מקרים בהם עומדת לזכות המפרסם אחת מההגנות המנויות בחוק, כגון: אמת בפרסום, עניין ציבורי, תום לב, זוטי דברים ועוד.

החוק מונה שורה ארוכה של פרסומים מותרים. היינו מצבים בהם החוק מתיר לפרסם פרסום המהווה לשון הרע. מדובר בדברים המפורסמים ע"י הממשלה, פרסום ע"י חבר כנסת כאשר הדבר נעשה במסגרת תפקידו, כאשר הפרסום נעשה ע"י מבקר המדינה, שופט או אדם בעל סמכות שיפוטית, פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות כזו, פרסום שנעשה ע"י ועדת חקירה ועוד. המדובר בהגנות מוחלטות הרלוונטיות לסיטואציות המפורטות בהן, יחד עם זאת הגנות אלו אינן רלוונטיות ביחס לכלל הציבור או ביחס למרבית התביעות המוגשות.

ההגנה המרכזית ואולי הנפוצה מכולן היא הגנת האמת בפרסום- מדובר בסיטואציה בה הדברים אשר פורסמו אכן מהווים דברי לשון הרע, אבל הדבר שפורסם היה אמת לאמיתה והיה בפרסום עניין ציבורי בפורום בו פורסם. עוד מוסף החוק וקובע כי הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש.

הגנה נפוצה אחרת היא הגנת תום הלב, פרסום שהוכח כי נעשה בתום לב באחת הנסיבות הקבועות בחוק יהיה מוגן.

על הנתבע במקרה הזה להוכיח שהפרסום נעשה בנסיבות בהן הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום התובע, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע.מיום 14.8.1967 הגנה זו תחול גם במקרים בהם הוכח  שהיחסים בין הנתבע לבין התובע הטילו על הנתבע חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסם את מה שפרסם. או כאשר הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר. כך גם במקרים בהם הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי וכיו"ב, או הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של התובע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות, הגנה דומה תהיה על דברים שנאמרים במהלך הליך משפטי או נכללים בכתבי הטענות או בעדויות של בעלי הדין והעדים. פרסום מוגן יהיה גם פרסום שמהווה ביקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית וכיו"ב.

ההגנות הרבות המנויות בחוק איסור לשון הרע, יוצרות למעשה את האיזון הראוי בין שתי זכויות יסוד מהותיות, כאשר מחד, נועד החוק להגן על כבודו של אדם באשר הוא אדם ועל זכותו לשם טוב, בעוד שמנגד מעניק החוק הגנות רבות שמטרתן לשמור על מנהל תקין, לאפשר חופש ביטוי רחב ככל הניתן שכן גם זו זכות יסוד רבת מעלה בכל משטר דמוקרטי. הערכים של חופש ביטוי וזכות הציבור לדעת הן שעומדים ביסודן של מרבית ההגנות המפורטות בחוק ובפסיקה.

תבעו אותך בגין פרסום לשון הרע?
דבר ראשון קח בחשבון שכל שיחה מוקלטת, כל הודעה מתועדת, וכל דבר שתאמר עלול לשמש נגדך במשפט.

לכן מומלץ שלא לפנות ישירות לתובע, אלא לפנות באופן מיידי לייעוץ אצל עורך דין הבקיא בתחום, לתעד כל פרסום של הצד השני אשר יכול לסייע לך בביסוס הגנתך או להוות בסיס לתביעה נגדית, הכל כמובן לאחר ייעוץ משפטי והכוונה נכונה.

למשרדנו הידע והניסיון בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות דיבה, לשון הרע ופגיעה בפרטיות.